Ministerie van Economische Zaken

Misterie van Economische Zaken

Het ministerie van EZ wil door middel van het programma “Inkoop innovatie urgent” innovatie stimuleren via inkopen. Innovatiegericht inkopen is een win-winsituatie: het bedrijfsleven krijgt de kans om creatieve en innovatieve producten te ontwikkelen en de overheid krijgt effectieve en efficiënte oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. OVLNL biedt een platform waar overheden en marktpartijen elkaar ontmoeten en van elkaar leren en elkaar stimuleren.

VNG

De VNG krijgt met regelmaat vragen op het gebied van openbare verlichting, netbeheer en energiebesparing bij openbare verlichting. Dit betreft soms een praktische vraag vanuit gemeenten en soms vanuit andere instanties de vraag om een VNG standpunt. Omdat openbare verlichting geen vast beleidsonderwerp op het werkprogramma van de VNG is, kost het veel tijd voor de VNG om antwoorden op deze vragen te geven. Aan de andere kant krijgt het IGOV regelmatig te maken met onderwerpen waar ze gevraagd wordt namens gemeenten (werk)afspraken te maken. Bijvoorbeeld met Netbeheer Nederland over de wijze waarop openbare verlichting moet worden aangesloten of geschakeld. Hier wordt het voor het IGOV lastig omdat zij geen formele belangenbehartiger voor gemeenten is.

Met IGOV als de adviseur kan de VNG de belangen van gemeenten op het gebied van openbare verlichting sneller en inhoudelijker invullen. VNG is en blijft de enige formele organisatie, maar heeft waar nodig IGOV als achterban als klankbord en adviseur.