De Stichting Openbare Verlichting Nederland is opgericht in december 2015, The International Year of Light.

De stichting heeft ten doel het vertegenwoordigen van de gehele sector openbare verlichting richting stakeholders, alsook het organiseren en kwalitatief ontwikkelen  van de sector en alles wat daar direct of indirect raakvlak mee heeft en / of daar onderdeel van uit maakt.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. het bevorderen, initiëren, uitvoeren van theoretische en praktische onderzoeken; en / of de deelname daaraan;
 2. het inbrengen van commentaar en zienswijzen in het belang van haar deelnemers, bij de vaststelling van aanbevelingen, richtlijnen, normen en of regelgeving door derden, alsmede de medewerking aan de voorbereiding  daarvan;
 3. openbare bekendheid te geven aan de criteria voor openbare verlichting en aan de wijze waarop aan die criteria kan worden voldaan;
 4. te publiceren en mee te werken aan relevante publicaties van derden;
 5. informatie  te verstrekken aan partijen, organisaties en / of personen die hierom vragen;
 6. de bevordering en / of verzorging van onderwijs;
 7. advisering aan de overheid, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de belangen van haar deelnemers;
 8. de instelling van commissies voor het uitvoeren van stichting activiteiten;
 9. een kennisbank en een (digitale) bibliotheek aan te leggen en bij te houden;
 10. het doen, mede en / of zelf organiseren van netwerk- en kennisbijeenkomsten, evenementen en vakbeurzen.
 11. de samenwerking met publieke en private organisaties, in binnen en buitenland, die van belang zijn voor de stichting om haar doelen te realiseren;
 12. alle overige wettelijke middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de stichting, alsmede andere middelen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
De stichting wordt bestuurd door het bestuur onder toezicht van de raad van toezicht.

Stuurgroep en Competentieteams
Onderdeel van OVLNL  zijn een 4-tal netwerken, alle activiteiten vinden hun plaats in een van de netwerken Kennis, Licht en Omgeving, Maatschappij, Evenementen en Communicatie.
Het netwerk heeft een vaste stuurgroep. De stuurgroep voorzitter met vaste stuurgroep leden initiëren projecten welke worden gerealiseerd door competentie teams.
De stuurgroepen van de diverse netwerken hebben een intensieve onderlinge samenwerking om de integrale aanpak van projecten te borgen.

Deelnemers
Als deelnemer kunnen worden toegelaten natuurlijke personen, rechtspersonen en, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende, organisaties die naar het oordeel van het bestuur voldoen aan de in de reglementen neergelegde voorwaarden.
Deelnemers van (semi-)overheden worden ondergebracht in de commissie IGOV. Overige deelnemers worden ondergebracht in de commissie OVLNL Marktpartijen.

Inschrijving
De aanmelding van een deelnemer dient langs elektronische weg  te geschieden.
Het besluit omtrent toelating wordt genomen binnen één maand na ontvangst van de aanmelding en vindt plaats door te toetsen aan de reglementen. De aanvrager wordt schriftelijk langs elektronische weg op de hoogte gesteld van het besluit omtrent toelating. Bij niet-toelating wordt van de redenen melding gemaakt.
   
Een verzoek tot deelname aan IGOV of OVLNL Marktpartijen kan via inschrijven op de website OVLNL.nl Tevens kan daar worden ingeschreven voor evenementen en bijeenkomsten.