OVLNL licht en omgeving

Ontwikkeling van een lichtontwerp-instrument

Over het kennisnetwerk Licht & Omgeving

Licht & Omgeving is een van de kennisnetwerken van OVLNL en heeft de volgende uitganspunten

Het OVLNL kennisnetwerk Licht & Omgeving hanteert de volgende uitgangspunten:

 1. Het welbevinden van de gebruikers van de openbare ruimte staat centraal, het is belangrijk
  dat zij zich prettig voelen in de ruimte en er goed kunnen functioneren
 2. Licht is een middel, geen doel: licht is één van de bouwstenen die een omgeving leefbaar kan
  maken en dient – in samenhang met andere instrumenten – bewust ingezet te worden
 3. Licht dient afgestemd te worden op de omgeving met zijn functie(s) en de specifieke situatie(s)
 4.  Integraal en multidisciplinair: voor een succesvol toepassen van licht in de omgeving is
  integraal, multidisciplinair werken noodzakelijk

Het netwerk stelt zich als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van openbare verlichting /
licht in de openbare ruimte, onder andere door onderzoek, het delen van kennis en het ontwikkelen van instrumenten.

Projectbeschrijving

De wereld van de openbare verlichting verandert snel. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder andere de vervanging van conventionele verlichting door led, de bijna explosieve groei van het aanbod van lichtbronnen en armaturen, en de groeiende aandacht voor de bijdrage die licht kan leveren aan de beleving en het welbevinden van mensen in hun omgeving.

Het maken van keuzes wordt hierdoor steeds complexer: welke verlichting is functioneel en past tevens bij het gebruik, de eigenheid en de functie van de ruimte én bij de behoeften van de diverse gebruikers?

Het OVLNL netwerk Licht & Omgeving gaat een instrument ontwikkelen, dat helpt bij het maken van weloverwogen keuzes. Uitgangspunten hierbij zijn:

 • Het instrument is klantvriendelijk. Een eenvoudige methodiek, waardoor niet alleen goed
 • ingevoerde experts er mee kunnen werken; ofwel een toegankelijke tool
 • Het instrument maakt de koppeling tussen functionaliteit van verlichting, het welbevinden
  van de gebruikers(groepen) en de passendheid van verlichting in de specifieke omgeving
 • Het instrument is eerder een handreiking dan een richtlijn. Het is bedoeld om oplossingen te genereren die getoetst kunnen worden aan de geldende richtlijnen en is daarop een aanvulling/nuancering
 • Er wordt afstemming gezocht met andere OVLNL-initiatieven, zoals het Armaturenregister
 • Er wordt afstemming gezocht met andere branche verenigingen zoals de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) , stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB), Branche vereniging voor Nederlandse Architectenbureaus (BNA) en branche vereniging Lichtontwerp Nederland

Om tot een dergelijk instrument te komen is het onder andere noodzakelijk dat relevante
informatie over de invloed van licht op het welbevinden en functioneren van mensen
verzameld en geordend wordt. Vervolgens gaat het kennisnetwerk aanvullend onderzoek doen
naar de effecten van licht. Hierbij wordt onder meer gewerkt met proefopstellingen.
Aan de bevindingen worden licht-technische voorwaarden gekoppeld. De verzamelde kennis en
informatie wordt vervolgens toegankelijk gemaakt door de bouw van een praktisch en innovatief webbased instrument.

Planning

Het project heeft een looptijd van circa twee-en-een-half jaar. In de eerste helft van 2019 is het instrument gereed. Hieronder worden globaal de te nemen stappen beschreven.

2017: Structuur & opstart
1: Het bij het project betrekken van deskundigen uit verschillende disciplines, toekomstige
gebruikers en andere belangrijke partijen, draagvlak creëren en hen input vragen (werksessies, expertbijeenkomsten, kenniscafé)
2: Het opzetten van een heldere werkstructuur, die maakt dat toekomstige gebruikers en
andere partijen optimaal betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het instrument
3: Het opzetten van een portal/web-omgeving, waarin partijen de vorderingen kunnen volgen en
kunnen reageren/input kunnen leveren
4: Start van het literatuuronderzoek naar psychonomische aspecten van licht
5: Het opstellen van een ‘Voorlopig Ontwerp’: hoe gaat het instrument er op hoofdlijnen uitzien en welke aspecten verdienen extra aandacht bij de verdere uitwerking

Eindproduct 2017:
Notitie en presentatie over gebruikersgroep, draagvlak, werkstructuur en een eerste schets van het te ontwikkelen instrument.

2018: Verdieping
6: Voortgang van het literatuuronderzoek
7: Het uitvoeren van nader onderzoek, dat noodzakelijk is voor het kunnen maken van het instrument (effect van licht op de mens als informatieverwerkend systeem, de beleving en het welbevinden van de mens, eigenheid van licht, etc.)
8: Het uitvoeren van een nadere verkenning naar de technische mogelijkheden/eigenschappen die het instrument dient te hebben, gekoppeld aan de wensen van de toekomstige gebruikers van het systeem
9: Het opstellen van het ‘Definitieve Ontwerp’ van het instrument

Eindproduct 2018:
Notitie en presentatie met daarin een preview: dit gaan we in 2019 maken!

2019: Realisatie
10: Het maken van het instrument (website)
11: Het ‘vullen’ van deze web-omgeving
12: De presentatie van het instrument aan diverse gebruikersgroepen

Eindproduct 2019:
Een goed functionerend en gevuld tool, dat getest is en waarin opmerkingen door testgebruikers zijn verwerkt.

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen of wilt u deelnemen? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ref: 170206 - 1 - Briefing over Project tool Licht + Omgeving.doc
OVLNL - button Licht en omgeving