header - kennis

OVLNL.NL netwerk “Kennis”

Het OVLNL netwerk Kennis richt zich op het ontwikkelen en verzamelen van informatie en het organiseren van informatiestromen. Het verhogen van de kennistoegankelijkheid, het verspreiden ervan is hierin ook een taak.

Kennisgebieden: Netbeheer, Duurzaamheid (hernieuwbare energie, verantwoord materiaalgebruik, combinaties van verschillende disciplines) Elektriciteit, Verlichting, Materalen, Bestuur en Beleid, Beheer en Onderhoud, Systemen, Biologie, Psychologie, Wet- en regelgeving (verlichtingsnormen, regulering, aansprakelijkheid)

In te delen in :
  • Theorie en wetenschap
  • Beheer, onderhoud en instandhouding (praktijk)
  • Beleid en beheer
  • Techniek en maatschappij
  • Wet- en regelgeving

Kennisinstituut
OVLNL is een autoriteit op het gebied van kennisontwikkeling en kennisborging van openbare verlichting. Naast theoretische kennis wordt ook antwoord gegeven op alle mogelijke vragen over openbare verlichting in de breedste zin. Als vraagbaak staat OVLNL open voor iedereen en elke vraag op het gebied van openbare verlichting en alles wat daarmee samenhangt. 

Met behulp van de verzamelde, zowel theoretische, wetenschappelijke als praktische kennis kan als intermediair worden opgetreden tussen bijvoorbeeld regelgeving en de dagelijkse praktijk. Daarnaast moeten ook nieuwe kennisgebieden worden aangestipt (zowel actief als reactief). 

Kennisnetwerken
OVLNL stimuleert actief de samenwerking met andere aanbieders van kennis.
Stakeholders zijn onder andere; Uneto-VNI, NEN, Netbeheer Nederland, NSVV, CROW, Astrin, certificerende instanties...

OVLNL gaat met bovengenoemde en overige partijen in gesprek om te kijken hoe de activiteiten zich ten opzichte van elkaar zullen gaan verhouden en waar meerwaarde gecreëerd kan worden. Gezien vanuit de visie en doelstelling van OVLNL en de positie die zij in wil nemen. 

Doelgroep:
Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat, Waterschappen, adviesbureaus, fabrikanten, installateurs, onderwijsinstellingen, onderhoud en beheerbedrijven, normerende instanties, keuringsinstituten, …

Functies van het OVLNL netwerk Kennis zijn: klankbord, aanbieder, kennisnetwerk, investeerder, …

Kennisdeling
Dat wordt bereikt door het organiseren van kenniscafés, symposia, kennisnetwerken, congres en vakbeurs of het realiseren van praktijk leidraden en tonen van goede voorbeeldprojecten op de website, in een film, publicaties of in een brochure. Dit moet leiden tot bewustwording en kennis van het onderwerp. OVLNL biedt de hulp aan organisaties en/of overheid om in hun concrete projecten de juiste kennis toe te kunnen passen. Naast praktijkkennis beoogd OVLNL ook bij te dragen aan het nationaal vakonderwijs door o.a. in gesprek te treden met diverse onderwijsinstellingen.

Kennisborging

  • Bibliotheek voor vakliteratuur (tijdschriften, boeken, presentaties, instructievideo’s), artikelen, onderzoeken, studies, normen, richtlijnen, leidraden die hulp bieden bij de interpretatie en implementatie van normen en richtlijnen voor openbare verlichting en/of licht in het algemeen.
  • Armaturen database, voorzien van alle beschikbare technische en beheerinformatie (lampen, lichtstromen, systeemvermogens, mogelijkheden tot dimmen en regelsystemen, etc.)
  • Handboek Openbare Verlichting

Vakspecialisten
Vaste stuurgroep, competentie teams, projectmatige aanpak.
De ambitie van OVLNL vraagt om expertise op vele vlakken. Vanuit een interdisciplinair team zullen deskundigen en wetenschappers vanuit verschillende organisaties samenwerken in een kennisproject. Deze deskundigen brengen jarenlange ervaring in maar moeten vooral open staan om vanuit concrete projecten met een vernieuwde aanpak ervaring op te doen d.m.v. onderzoek en evaluatie. Zo wordt gewerkt aan verbetering en optimalisatie.

Projecten
o.a.
Storingen OVL
Life Cycle Analysis (LCA) voor OVL materialen
LED PVE voor specificeren van led-armatuur specificaties

Opleidingen
Opleidingen moeten kwalitatief hoogwaardig zijn. Actuele kennis moet professioneel en op maat worden aangeboden. Het gaat om zowel kennis van de theorie en kennis van de praktijk. Samenwerking met Technische Universiteiten, ROC’s, Kennisinstituten, Adviesbureaus, Fabrikanten, Installateurs, zelfstandige deskundigen, certificerende instanties. zorgt voor een breed scala én diepgang.
Kennis van de praktijk kan enkel verworven worden door daadwerkelijk buiten mee te lopen. Dit kan bijvoorbeeld praktisch ingevuld worden door dit te combineren met een continu onderzoek naar de problemen die men in de praktijk tegenkomt. Hiervoor worden traineeships georganiseerd.
OVLNL streeft ernaar opleidingen onder haar noemer aan te bieden door nauwe samenwerking met aanbieders van kennis. De rol van OVLNL is kwaliteitsbewaking, coördinatie en het vertalen van de kennisbehoefte naar concrete opleidingen.