header afbeelding ovlnl partners

IGOV - overheden

Deelnemers
Overheidsdeelnemers zijn ondergebracht in de vaste OVLNL commissie IGOV-Overheden. OVL medewerkers van Rijkswaterstaat, Provincies, (semi-)overheden en gemeenten kunnen deelnemer worden.

Organisatie
Het IGOV bestaat uit het IGOV landelijk platform en diverse IGOV regionale platforms en is naast het IGOV Innovatie Platform een vast onderdeel van de stichting OVLNL.
Deelnemers zijn volledig gelijkwaardig maar het onderscheid is gemaakt om gemeenten in de gelegenheid te stellen naast de meer algemene landelijke zaken ook onderwerpen met elkaar te bespreken die meer gericht zijn op hun regio.
Vier tot zes keer per jaar zijn er vergaderingen voor het landelijk platform en drie tot vier keer per jaar zijn er vergaderingen in de IGOV regionale platforms. Alle deelnemers kunnen ad hoc bepalen wanneer en aan welke vergaderingen zij wensen deel te nemen.

Doel
Het doel van de overleggroep IGOV is primair het onder overheden delen van beleidsmatige- en technische kennis en uitwisselen van (beheer-)ervaringen op het vakgebied openbare verlichting (OVL). Verder het gezamenlijk oplossen, onderzoeksvoorstellen destilleren of gestructureerd vormgeven van overstijgende doelen op OVL-gebied, zo nodig in samenwerking met derden.

Kennis
Voor de deelnemers wordt direct toepasbare praktijk kennis voor hun specifieke situatie toegankelijk gemaakt. Tegelijkertijd houdt het IGOV een kritische vinger aan de pols bij ontwikkeling van regelgeving, normen en richtlijnen door derden.
Binnen het IGOV houdt een aantal werkgroepen zich bezig met specifieke onderwerpen rond openbare verlichting.
Om deze kennis te delen worden er door het jaar heen diverse IGOV-Kenniscafés georganiseerd. Deze thema bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor deelnemers van het IGOV.
De website van het IGOV heeft de grootste landelijke kennisbank openbare verlichting die voor een belangrijk deel alleen voor deelnemers toegankelijk is.

Collectiviteit
Hoe meer overheden deelnemer van het platform zijn hoe groter de invloed die IGOV kan uitoefenen. Het IGOV streeft daarom naar een zo groot mogelijk aantal deelnemers. De omvang van het IGOV is ook voor de vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) in Den Haag niet ongemerkt gebleven. Het IGOV is formeel de vaste adviseur van de VNG als het gaat om openbare verlichting en aanverwante vraagstukken.

Meer informatie: www.igov.nl